Stadgar

Brandkårsmuseet i Simonstorps ändamål:
Tillvaratagande och bevara brandförsvarens materiel och historia för framtiden.

 

 

Medlemskap
Rätt till medlemskap har alla, enskilda personer, organisationer och företag, som har intresse av ett Brandkårsmuseum i Simonstorp, och dess verksamhet. Styrelsen beslutar vid ordinarie styrelsemöte om antagande av nya medlemmar.

 
Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av 7-12 ledamöter, samt tre suppleanter.
Styrelseledamöterna väljs på två år i sänder, med halva antalet.
Växelvis utgående mandattid.
Ordförande väljs på årsmötet, på ett år.
Styrelsen konstituerar sig enligt följande
Sekreterare, v. Ordförande, kassör, samt erforderliga funktionärer
Suppleanter väljs på ett år
Styrelsen är beslutsmässiga vid minst 4 ledamöters närvaro.

 

Firmatecknare
Ordförande eller kassör tecknar föreningen var för sig.
Museiföreningen skall vid årsmötet utse två revisorer och en Revisorssuppleant för en tid av ett år.
Avgående revisorsledamöter och revisorssuppleanter kan återväljas.
Styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper skall granskas av två revisorer.
Revisorerna äger rätt att när som helst under verksamhetsåret inventera museiföreningens tillgångar, samt granska alla dess böcker, räkenskaper och andra handlingar.
Revisionsberättelsen förelägges tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse medlemmarna vid museiföreningens årsmöte, samt att till eller avstyrka ansvarsfrihet.
Museiföreningen skall vid årsmötet utse två personer till valberedning. Dessa väljs på ett år och kan återväljas.
Medlemsavgiften beslutas på årsmötet för nästkommande år, efter förslag av styrelsen.
Utskick av inbetalningskort för årsavgiften sker under januari månad.
Det åligger styrelsen att föra matrikel över föreningens medlemmar, att sköta föreningens räkenskaper, att granska inkommande förslag och skrivelser och därutöver avgiva yttrande och att ha räkenskaperna avslutade och tillgängliga, senast en månad före årsmötet, samt att vid detta möte fördraga utarbetad årsberättelse.

 

Medlemmars rösträtt
Enskild medlem/familj har en röst vid årsmötet.
Organisationer och företag har likaledes en röst vid årsmötet.

 

Medlemmars tillträde till museet.
Enskilda medlemmar äger fritt inträde till museet.
Organisationer och företag har möjlighet att fritt få tillgång till museet, exempelvis när dessa har gäster på företagsnivå.

 

Museiföreningens medel
Museiföreningens medel skall på styrelsens ansvar placeras så att de ger en god avkastning.

 

Årsmöte
Museiföreningens årsmöte skall avhållas under februari månad.
Föreningsmöte skall hållas minst två gånger per år.
Extra föreningsmöte med museiföreningen skall utlysas när styrelsen finner det påkallat eller när revisorerna detta begär. Styrelsen skall ha utlyst extra möte minst sex dagar tidigare.

 

Stadgeändring
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelsen revisorer eller medlem i museiföreningen.
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, som efter beredning föredrager förslaget för årsmötet eller extra föreningsmöte.
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av museiföreningens medlemmar vid årsmöte och eller extra föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas.

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close